Xin chào tất cả mọi người! Tôi là người mới bắt đầu tìm hiểu về R, và đang muốn làm một ứng dụng trên R Shiny, mong mọi người có thể giúp đỡ về tài liệu code trên Shiny ạ!

Tôi đang muốn viết một ứng dụng dự đoán kết quả học tạp trên Shiny, nhưng do là mới bắt đầu nên gặp rất nhiều khó khăn về nguồn tài liệu và code mẫu. Mong mọi người có thể giúp đỡ tôi ạ.
Tôi chân thành cảm ơn ạ

I recommend you learn from this

1 Like

tôi chân thành cảm ơn ạ!
Thanks so much

This topic was automatically closed 54 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

If you have a query related to it or one of the replies, start a new topic and refer back with a link.