shinyapp uses sample function to randomize sounds but the sounds are always in the same random order

I've recently made my first app where users play a sound and then write what they heard. It contains about 200 sounds and prior to publication, the app generated random sounds each time I ran it. However, after publication, that randomized order is fixed; is it possible that only the order the app generated at the specific moment got published?

Thank you in advance for any advice. :sweat_smile:

click here for the app

library(shiny)

library(readxl)
tabulka <- read_excel("komplet.xlsx")

ui <- fluidPage(

  titlePanel("Fonetické cvičení - Čínština"),

  sidebarLayout(
    sidebarPanel("Po přehrání nahrávky napiš, co slyšíš. Slabiku pinyinem, tón číslem (např. hong2xing1). 加油朋友们!",
    br(),
    br(),
    actionButton("play", "Přehrát/Další nahrávka")),
    
    
    mainPanel(textInput("pinyin", "Pinyin:"),
    actionButton("Zkontrolovat", "Zkontrolovat"),
    br(),
    textOutput("feedback")
    
  )),
)

server <- function(input, output) {

 rv <- reactiveValues()
 
    observeEvent( input$play, {
        rv$vyhodnoceni <<- ""
        radek <- sample(1:nrow(tabulka), size = 1)
        nahravka <- tabulka[radek, 1]
        rv$spravnaOdpoved <- tabulka[radek, 2]
     insertUI(selector = "#play",
       where = "afterEnd",
       immediate = TRUE,
       ui = tags$audio(src = paste0("https://fu.ff.cuni.cz/PROG/semestralky/chobotska/", nahravka), type = "audio/wav", autoplay = NA, controls = NA)
       
  )
  })

  output$feedback <- renderText({
          return(rv$vyhodnoceni)
})

    observeEvent( input$Zkontrolovat, {
     odhad <- input$pinyin
       if (odhad == rv$spravnaOdpoved) {
       rv$vyhodnoceni <<- "Výborně, to je správně!"
      } else 	{
       rv$vyhodnoceni <<-"Špatně, zkus to znovu" }
     
    
    })
} 

shinyApp(ui = ui, server = server)

I think you are mistaken. I tried it. I played two sounds. Then i restarted the app, i played two sounds. They were different